" آگهی مناقصه عمومی "

" آگهی مناقصه عمومی "

•    موضوع مناقصه : اجرای پوشش ضد حریق مرحله اول اسکلت فلزی پروژه ساختمان آی تی واقع در تهران
•    نام  دستگاه مناقصه  گزار : شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا
•    زمان دریافت اسناد شرکت در مناقصه : 03/04/1399
•    مهلت تحویل  پاکات : پایان وقت اداری 10/04/1399
•    تاریخ بازگشایی  پاکات : 11/04/1399
•    سپرده یا ضمانتنامه بانکی جهت شرکت در مناقصه : 4.000.000.000 ریال
•    نشانی محل تحویل اسناد : تهران، خیابان دیباجی جنوبی، خیابان مژگان، پلاک 2 طبقه 8

  جهت اطلاعات بیشتر  تماس حاصل فرمایید.
ایمیل : khodabandeh@behsazanfarda.ir
شماره فکس : 22777246
 شماره تلفن : 27315036